top of page

"היוזמה של ארדן לשדרוג תמ"א 38: "לא תעמוד במבחן המציאות

יוזמת הרחבתה של תוכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה - תמ"א 38 - שעליה הודיע שר הפנים, גלעד ארדן, כוללת בשלב זה יותר סימני שאלה מאשר סימני קריאה. בשבוע הקרוב צפוי הנושא לעלות לראשונה לדיון במועצה הארצית לתכנון ובנייה, וזו צפויה למנות "ועדת עורכים" לגיבוש השינוי, שיוגש בצורתו המפורטת למועצה בתוך תקופה של כחצי שנה. בתוך כך, צפויה המועצה להחליט על הארכת תוקפה של התמ"א בחמש שנים נוספות, עד ל–2020. עם זאת, בהודעתו השבוע בנושא הציב ארדן שני עקרונות מרכזיים, שעתידים לעמוד בלב השינוי בתמ"א ...


פרסומים נוספים:
חדשות אחרונות
Follow Us
No tags yet.
bottom of page