top of page

עיריית רמת גן מעניקה פטור עודף ממסים בפרויקטים של תמ"א 38, בלא סמכות?


עמותת העיר שלנו הגישה תירה לפיה , עיריית רמת גן והוועדה המקומית מאשרות ליזמים זכויות בנייה גדולות בהרבה ממה שתמ"א 38 המקורית מאפשרת ליזמים, ונותנות להם פטור כולל מתשלום מסים. לטענתם, בגין הזכויות הנוספות, מעבר לתמ"א, היזמים צריכים לשלם מס. עמותת העיר שלנו פועלת לקידום מעורבות חברתית, מינהל תקין ושיתוף הציבור בפעילות הרשויות המקומיות. לטענת העותרים, עיריית רמת גן מאפשרת להגדיל את זכויות הבנייה בפרויקטי תמ"א 38, מעבר למה שמתירה התמ"א, ובכך מעניקה פטור עודף ממסים בסך מאות מיליוני שקלים — בשעה שאין לה סמכות לתת פטור גורף ממס שלא לצורך ושלא במידתיות.

הוועדה המקומית ברמת גן גיבשה תוכנית שנחשבת נדיבה מאוד במתן זכויות בנייה בהשוואה לערים אחרות. הנדיבות הזאת גררה התנגדויות ועתירות רבות. ב–2013 ביטל בית המשפט את התוכנית — בין השאר בנימוק שאין בה מסמך של מהנדס העיר אודות מענה הולם של תשתיות לתוספת יחידות הדיור.

לאחר פסק הדין הכינה הוועדה המקומית תוכנית שמשתמשת במכפילים קבועים להגדלת הצפיפות בכל שכונה (ג/53). מצד אחד, התוכנית קובעת סל זכויות קבוע וידוע מראש. מצד שני, לטענת המתנגדים, היא מגדילה באופן גורף מדי את הזכויות — הרבה מעבר לצורך הכלכלי לקיום הפרויקט, ובלי שיש תשתיות עירוניות מספקות ליחידות הנוספות.


פרסומים נוספים:
חדשות אחרונות
Follow Us
No tags yet.
bottom of page