top of page

בשנה שעברה החלו להיבנות 1,784 דירות חדשות במסגרת תמ"א 38 על פי בדיקת גלובס


עשר שנים לאחר שאושרה תמ"א 38 בפעם הראשונה, רק 4% מכלל התחלות הבנייה בישראל בשנת 2014 הן של דירות תמ"א 38, כך עולה מבדיקת "גלובס". בקצה השני של תהליך הבנייה המצב אינו טוב יותר. בשנת 2014 הסתיימה בנייתן של 1,577 דירות חדשות במסגרת תוספת הבנייה מכח תמ"א 38, שהן כ-3.5% בלבד מהיקף גמר הבנייה בענף כולו. כך על פי נתונים שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. נתוני הלמ"ס, נציין, מתייחסים לתחילת הבנייה בפועל, ולסיומה בפועל.

נתונים אלו מאפשרים בפעם הראשונה לסקור את היקף יישום תמ"א 38 ברמה הארצית. עד היום הנתונים הזמינים בנוגע ליישום תמ"א 38 היו בעיקר במישור התכנוני, במתן היתרי בנייה ברשויות המקומיות השונות, כעת ניתן לראות כמה דירות חדשות החלו להיבנות בשטח ולבחון כמה דירות נוספו לשוק במסגרת תמ"א 38 על פי מספר הדירות שבנייתן הסתיימה.

עוד עולה מבדיקת "גלובס" כי בחמש השנים האחרונות, מאז 2010, חלה עלייה מתונה בהיקף התחלות הבנייה במסגרת תמ"א 38. כך, אם בשנת 2010 החלה בנייתן של 1,181 דירות חדשות במסגרת תוכנית החיזוק, מספר המהווה 2.9% מכלל התחלות הבנייה באותה שנה, ב-2011 עמד היקף התחלות הבנייה בתמ"א 38 על 3.1%, בשנת 2012 על 3.8% ובשנת 2013 על 4%.

אולם כפי שניתן לראות, בשנים 2013-2014 נראה שהיקף התחלות הבנייה מתוך כלל התחלות הבנייה בישראל לא השתנה, וכאשר בוחנים את מספר יחידות הדיור עצמן, נצפתה אף ירידה: ב-2013 החלה בנייתן של 1,924 דירות חדשות לעומת 1,784 דירות חדשות בכל 2014.

אחד ההסברים לירידה הוא היעדר נתונים אודות מסלול הריסה ובנייה מחדש, מסלול שתפס תאוצה החל מ-2013, וככל הנראה משפיע על הנתונים, משום שפחות פרויקטים של תוספת בנייה נכנסו לביצוע בשנים אלו מכיוון שהן מהנדסי ערים והן יזמים העדיפו לקדם תוכניות במסלול הריסה ובנייה. לכתבה המלאה


פרסומים נוספים:
חדשות אחרונות
Follow Us
No tags yet.
bottom of page