top of page

פקידי האוצר ביטלו את ההחלטת הממשלה להקים קרן אשראי לסיוע במימון תמ"א 38


לפי המידע שפרסם המרכז להעצמת האזרח, על סמך תשובת משרד האוצר, "גורמי המקצוע במשרד האוצר הבינו כי בעיית המימון נפתרת מעצמה בסיוע כוחות השוק ללא צורך בהתערבות ממשלתית". וכי "הדבר התברר כבר בחודשים הראשונים לאחר קבלת ההחלטה ע"י הממשלה".

תומר לוטן, מנכ"ל המרכז

המרכז להעצמת האזרח הוא עמותה א-פוליטית, שהוקמה ב-2003 על ידי איש העסקים הישראלי-אמריקאי יצחק נזריאן, בדגש על שיפור שיטת הממשל בישראל. בחודשים האחרונים החל המרכז בפרויקט ה"מוניטור" הבוחן את מידת היישום של החלטות ממשלה בישראל. "אנחנו לא דנים בהחלטות או באופן היישום שלהם מבחינה נורמטיבית", מסביר מנכ"ל המרכז תומר לוטן. "ייתכן מאד שעמדת פקידי האוצר שאין צורך בקרן המימון לתמ"א נשענת על טיעונים מקצועיים וענייניים צודקים, ושבאמת אין בה צורך. העניין הוא שמדובר בהחלטת ממשלה בתוקף שבוטלה על ידם, כאשר ככל הידוע לנו, איש אינו יודע מכך. לא דרג מקבלי ההחלטות, וכמובן לא הציבור עצמו. אם העמדה המקצועית היא שאין צורך ביישום ההחלטה, היה על פקידי האוצר לפעול להחזרת הנושא לשולחן הממשלה או לקבינט הדיור, על מנת לבטל את הקמת הקרן".


פרסומים נוספים:
חדשות אחרונות
Follow Us
No tags yet.
bottom of page