top of page

תמ"א 38: איך זה משפיע על שוכרי הדירות?


שוכרים, עליכם לדעת שמגיעה לכם התראה מספקת לפני תחילת העבודות או הודעות על התקדמות הפרויקט - כדי לתכנן את צעדיכם בעתיד. בנוסף לגילוי הנאות ותום הלב המתחייב מחוק החוזים, מומלץ לשוכרי הדירות ולאלו העתידים לשכור דירה בבניין העומד בקריטריונים לתמ"א 38, להוסיף סעיף בחוזה השכירות המחייב להודיע להם זמן מה מראש לפני תחילת העבודות; וכן להודיע בכל התקדמות משמעותית בנקודות הבאות:

בפרויקטים של תמ"א 38

  • חתימת הרוב המינימלי הדרוש של בעלי הדירות על החוזה המחייב עם היזם או הקבלן.

  • הגשת בקשה להיתר בנייה.

  • קבלת אישור ועדה מקומית לתכנון ולבנייה לבקשה.

  • קבלת היתר בנייה.

בפרויקטים של פינוי-בינוי

  • הפקדת התב"ע (תוכנית בניין עיר).

  • אישור התב"ע בוועדות השונות (בכל אחת מהוועדות לפי הצורך).

  • קבלת היתר בנייה.


פרסומים נוספים:
חדשות אחרונות
Follow Us
No tags yet.
bottom of page