top of page

החלטת מיסוי חדשה מקלה על יזמי תמ"א 38 ופינוי בינוי.

יזמים שחתמו על הסכם עם הדיירים, והוא בוטל כי התנאים המתלים לא התקיימו - לא יחויבו במס רכישה על הזכויות של בעלי הדירות בפרויקט וגם לא בתשלום מס רכישה על כל היקף הזכויות בשלב הרכישה.

הוראת המיסוי קובעת כי אם יזם חתם על הסכם פינוי בינוי או תמ"א 38/2 עם דיירים בבניין מגורים, והתנאים המתלים בהסכם ובהם קבלת היתר בנייה וקבלת מימון מהבנק טרם התקיימו, והפרויקט מצוי בשלב שבו ניתנו תוך 30 ימים רק הודעות על העסקאות מול הדיירים ומועד העסקה טרם הגיע, למעשה מדובר בהסכם אופציה בלבד.

במקרה שכזה היזם המוכר לא יהיה חייב בתשלום מס רכישה על הזכויות של בעלי הדירות בפרויקט וגם היזם שירכוש את הזכויות לא יהיה חייב בתשלום מס רכישה על כל היקף הזכויות בשלב הרכישה. נציין כי היזם הרוכש יהיה חייב בתשלום מס רכישה המלא על זכויות בדירות הקיימות כאשר הפרויקט יבשיל לכדי ביצוע או באם רשות המיסים כבר לא תראה בעסקה האמורה אופציה אלא עסקה של ממש.


פרסומים נוספים:
חדשות אחרונות
Follow Us
No tags yet.
bottom of page