top of page

גבעתיים: לא עוד לג'ונגל של תמ"א 38


בית המשפט המחוזי בתל אביב, ביטל החלטה של ועדת הערר המחוזית לתכנון ולבנייה תל אביב, לאשר פרוייקט תמ"א 38 ברחוב בורוכוב בגבעתיים. זאת, משום שעל פניו, הפרויקט אינו עומד בעקרונות המדיניות העירוניים, אך ועדת הערר לא נתנה לעירייה ארכה להגיב לתוכנית.

מדובר בפרויקט תמ"א 38/2 ברחוב בורוכוב 47 בגבעתיים, הכולל הריסת בניין קיים והקמת בניין חדש במקומו, אותו קידמה חברת אפריקה 38, חברת בת של אפריקה ישראל. הפרוייקט אושר בעבר על ידי ועדת הערר במחוז תל אביב, ואולם במסגרת בקשת היתר הבנייה, רצתה אפריקה 38 להקים בניין חדש בן 8 קומות ועוד קומת גג, אף על פי שמדיניות הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה גבעתיים (העירייה), הינה לאפשר ברחוב בורוכוב בניה של 7 קומות וקומת גג בלבד, וזאת לאור צביונו ואופיו של הרחוב.

לאור זאת הוגשו שתי עתירות, נגד החלטת ועדת הערר, הראשונה על ידי הוועדה המקומית גבעתיים, והשנייה על ידי דיירים המתגוררים ממול לבניין אותו ביקשה אפריקה 38 להקים, אשר עבר גם הוא הליך של בנייה לפי תמ"א 38, ואשר גובהו הוגבל לשבע וחצי קומות, בהתאם למדיניות הוועדה. לקריאת הכתבה המלאה


פרסומים נוספים:
חדשות אחרונות
Follow Us
No tags yet.
bottom of page