top of page

 

תמריצים לדיירים

"בבסיס התמ"א עומד רעיון פשוט לכאורה: מתן תמריצים כלכליים תמורת חיזוק המבנה מפני רעידות אדמה. כך נקבע כי ניתן יהיה להוסיף דירות לבניין או להרחיב את הדירות הקיימות רק אם הבניין יחוזק"

The Marker 

 

שלבי מימוש התמ"א

 

בדיקה
בדיקת מהנדס קונסטרוקציה בדיקת הצורך בחיזוק והמלצה על שיטת החיזוק. בסיום שלב זה אם התברר כי המבנה אינו זקוק לחיזוק מסתיים הטיפול.

 

כתיבת חוות דעת
כתיבת חוות דעת ע"י מהנדס הקונסטרוקציה כשלב משלים לבדיקה שערך בשלב הראשון. כתיבת חוות דעת ע"י אדריכל לאחר שיבחן את נושא זכויות הבניה הנוספות ופתרונות אפשריים למימוש (הרחבת דירות, הוספת יחידות דיור, הוספת מעלית וכו') כתיבת חוות דעת משפטית במטרה לבחון האם יש מניעה משפטית כלשהי ליישום התמ"א.

 

הערכת עלויות
ביצוע הערכת עלויות למימוש הפרויקט. בשלב זה יבחנו עלויות נוספות כדוגמת מיסים, אגרות והיטלים.

 

תכנון
הכנת תוכניות מפורטות ע"י אדריכל ומהנדס. תוכניות אלה בתוספת בקשות להיתר יוגשו לרשות המקומית במטרה לאשר את תוספות הבניה המבוקשות. במידה ויש צורך בביצוע סבב נוסף יבוצעו אלה עד לאישור התוכניות.

 

ביצוע
שלב הביצוע כולל איתור והתקשרות לקבלן לצורך ביצוע הפרויקט. פיקוח וניהול הפרויקט עד לסיומו.

 

אפשרויות לניהול פרויקט תמ"א 38

bottom of page