top of page

מסמכים

החלטת על הקמת ועדת מנכ"לים

עיקרי המלצות ועדת המנכ"לים

תמ"א 38 - דברי הסבר

תמ"א 38 - הוראות התוכנית

הצעת לתיקון חוק המקרקעין

פרוטוקול דיון בנושא היערכות ישראל לרעידות אדמה מישיבת ועדת המדע והטכנולוגיה

כל מסמכי התמ"א: דברי הסבר, הוראות ונספחים מאתר משרד הפנים

 

 

אישור התמ"א בממשלה

"הממשלה אישרה תוכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה. תוכנית זו מקנה לבעלי בתים שנבנו לפני שנת 1980 אפשרות לחזק את בתיהם. מימון החיזוק יעשה באמצעות הענקת זכויות בנייה לתוספות בנייה על הגג, בקומת העמודים, באגף נוסף או, בתוספת עד 25 מ"ר לדירות קיימות. קרי, השבחה ניכרת של נכסים"

nfc 

 

bottom of page