top of page

תוכנית הפרסום המתאימה לך בפורטל תמ"א 38. 

לפרסום חומר מקצועי באתר או במסגרת תוכנית הפרסום החדשה  

שלחו SMS עכשיו למספר  054-4954464

סוג פעילות, אזור בארץ נא לציין שם חברה 

 

תנאים והגבלים:

 

"פרסום" – כל תוכן שנשלח על ידי המזמין לאתר ובכלל זה מאמרים, טקסטים, תמונות, וידאו, עיצוב, דף אינטרנט אישי או כל חומר אחר – בהתאם להזמנה (בסיסי/בסיסי ותוספות)

 

 • המזמין ישלח את הטקסט/ שברצונו לפרסם (להלן: "פרסום") למייל המצוין בהזמנה זו. שליחת החומר למייל מהווה אישור המזמין לפרסומו. ככל שבחר המזמין באחת מהתוספות המורחבות, יאשר המזמין בכתב את הדף אשר נבנה עבורו.

 

 • כל פרסום שנשלח על ידי המזמין לאתר הנו בבעלותו ובאחריותו הבלעדית של המזמין.

 

כל זכות, ככל שקיימת בפרסום הגולש ובכלל זה זכויות קניין רוחני, הנה בבעלותו הבלעדית של המזמין.

 

משלוח הפרסום לאתר מהווה אישור המזמין כי הוא הבעלים של הזכויות הרלבנטיות בפרסום וכי אין בפרסום משום הפרה של הדין או פגיעה בצד ג' כלשהו. בנוסף, מהווה משלוח הפרסום אישור לפרסומו.

 

 • כל עוד האתר פעיל, שמורה למפעיל האתר הזכות לפרסם בכל מקום באתר כל פרסום שישלח המזמין, תוך ציון שמו של המזמין ותוארו,  לתקופה שתקבע על ידי המפעיל (אלא אם כן נקבע אחרת בכתב בין הצדדים) על פי שיקול דעתו ולמזמין לא תהא כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך. למען הסר ספק מובהר, כי המזמין לא יהא זכאי לתשלום כלשהו.

 

 • עם העלאת הפרסום לאתר, רשאי מפעיל האתר לעשות כלל שימוש בפרסום, לרבות השימושים הבאים:

 

 1. לפרסמם בכל מקום באתר ולכל תקופה (אף לאחר סיום ההתקשרות עם  המזמין) כפי שיראה לנכון.

 2. לבצע בתכנים פעולות טכניות הנדרשות על ידו לצורך הפעלת האתר והצגת הפרסום.

 3. להשתמש בפרסום לשם קידום האתר ופרסומו.

 4. להציג את הפרסום יחד עם חומרים נוספים.

 5. להוסיף כותרת ראשית וכותרת משנה למאמר.

 

 • למפעיל האתר שמורה הזכות שלא לפרסם, או להסיר באופן מידי, כל טקסט ו/או פרסום הכולל תכנים העלולים לפגוע בתקנת הציבור ו/או בעלי אופי פוגע, מעליב ו/או לא חוקי ו/או מכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתו הבלעדי. כמו כן, שמורה למפעיל האתר הזכות לבטל כל הזמנה.

 

 • המזמין הנו האחראי הבלעדי לתוכן הטקסט ו/או הפרסום כפי שאושר על ידו. מבלי לפגוע בסעדים העומדים למפעיל האתר/ לאתר ו/מי מטעמם, המזמין יפצה ו/או ישפה את האתר, מפעילו או ו/או מי מטעמם, בגין כל תביעה אשר תוגש כנגדם בקשר עם הטקסט ו/או הפרסום אשר נשלח על ידי המזמין וזאת עם דרישתו הראשונה של מפעיל האתר, או מי מטעמו.

 

 • למפעיל האתר שמורה הזכות לפרסם בכל מקום באתר כל פרסום שישלח המזמין, תוך ציון שמו של המזמין ותוארו,  לתקופה שתקבע על ידי המפעיל (אלא אם כן נקבע אחרת בכתב בין הצדדים) על פי שיקול דעתו ולמזמין לא תהא כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך. למען  הסר ספק מובהר כי המזמין לא יהא זכאי לתשלום כלשהו.

 

 • בכל מקרה בו לא ישלם המזמין את התשלומים בהתאם לקבוע בהזמנה זו, רשאי המזמין, להסיר באופן מידי את הטקסט ו/או הפרסום וזאת מבלי לגרוע מיתר הסעדים העומדים למפעיל על  פי כל דין.

 

 • מוסכם כי הפיצוי המקסימלי למזמין בגין אי פרסום באתר בשל תקלה או בעיה טכנית  לא יעלה על סכום התשלום בפועל בעבור תקופת אי הפרסום. למפעיל האתר מוקנית האפשרות לתת פיצוי שווה ערך באמצעות הארכת תקופת הפרסום בהתאם.

 

 • הסכם זה יתחדש אוטומטית כל 12 חודשים, אלא אם הודיע המזמין בכתב, לא יאוחר משלושים יום לפני מועד חידוש ההסכם, על רצונו בביטול ההסכם.

 

bottom of page