top of page

כיצד מודדים את עוצמתה של רעידת אדמה?

בכדי לאמוד את חוזקה של רעידת אדמה משתמשים הסיסמולוגים במושג "מגניטודה". המגניטודה היא מדד של כמות האנרגיה שהשתחררה באזור המוקד של רעידת האדמה. המגניטודה שנקבעת לרעידת אדמה מתייחסת אך ורק למקום שבו נוצרה רעידת האדמה ולא למקום בו הורגשה. המגניטודה נקבעת על ידי מדידות בעזרת סיסמומטרים, והראשון להציע שיטה להערכת המגניטודה היה פרופסור ריכטר, סיסמולוג מקליפורניה.

על פי ריכטר, המגניטודה היא ערך לוגריתמי שתלוי במשרעת (אמפליטודה) המרבית של תנודת הקרקע הנמדדת. הבדל ביחידת מגניטודה שקולה לפקטור של פי 10 בעוצמת התנודה הנמדדת במרחק מהמוקד ולפקטור של פי 30 בכמות האנרגיה המשתחררת במוקד.רעידות אדמה במגניטודות נמוכות מ- 3.5 בדרך כלל אינן מורגשות על ידי אנשים ואנו מכנים אותן מיקרו- רעידות אדמה. רעידת אדמה במגניטודה 5 אם תתרחש בקרבת ישוב, עלולה לגרום לנזקים קלים (למשל: ברעידת אדמה במגניטודה 5.2 , שהתרחשה ליד יוקנעם באוגוסט 1984) רעידות אדמה במגניטודה 6 ויותר גרמו בארץ ישראל לאסונות כבדים בנפש וברכוש.

המגניטודה על פי "סולם ריכטר" שמשה (ועדיין משמשת) במקומות רבים להערכת חוזקה של רעידת אדמה. במחקר המודרני יש שיטות אחרות להערכת המגניטודה של רעידת האדמה והמושג "סולם ריכטר" הוא די ארכאי. עוצמת רעידת האדמה (המגניטודה) נקבעת כיום על פי המומנט הסיסמי (פרמטר פיסיקאלי שתלוי בממדי ההעתק שזז ברעידת האדמה). המגניטודה על פי ריכטר מסומנת ML והמגניטודה על פי המומנט הסיסמי מסומנת MW.רעידת האדמה החזקה ביותר שנמדדה באזורנו התרחשה ב- 22 בנובמבר 1995 במפרץ אילת ועוצמתה (המגניטודה 7.1) על פי המומנט הסיסמי אך רק 6.3 לפי "סולם ריכטר".

 

מה מצבה של ישראל ביחס לעולם מבחינת סיכוני רעידות אדמה?

 

מקור: משרד הפנים - חיזוק מבנים בפני רעידות אדמה

bottom of page