top of page

 

חיזוק מבני ציבור

"ועדת המנכ"לים ממליצה להקציב משאבים כספיים בפריסה למשך 20 שנה לצורך חיזוק מבני ציבור. עדיפות תינתן לחיזוקם של בתי ספר וגני ילדים, בתי חולים ממשלתיים ומבני מינהל הדיור הממשלתי"

 

nfc 20/02/2006

 

תמ"א 38 תיקון 4 ישנה או לא ישנה את המצב

נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 

 

 

בתחילת 1989 ובסוף אותה שנה מינה מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון, בהמשך להחלטת הממשלה מ-1988, שתי ועדות מקצועיות, שהרכבן היה זהה, לבדיקת עמידות הבנייה למגורים ברעידות אדמה באזורים המועדים להתרחשות רעידת אדמה בעצמה ניכרת. הראשונה בהן ערכה סיורים בבנייני מגורים ביישובים בעמק הירדן והשנייה - עסקה ביישום המלצותיה של הראשונה בדרך של עריכת סקר לבדיקת תכניות הבנייה של בנייני מגורים ביישוב בצפון הארץ. בדוח המסכם והמלא שהגישה בתחילת 1992, חזרה ואישרה הוועדה השנייה את מסקנותיה מדוח ביניים שלה מדצמבר 1990 וקבעה, כי "בבדיקות אשר נערכו על ידי הוועדה על מבנים טיפוסיים ביישוב שבצפון הארץ נמצא ככלל כי הבנייה למגורים אינה עומדת בקריטריוניםים, בדבר אי-עמידות הבנייה בארץ ברעידות אדמה. מסקנות הדוח נגעו גם לבנייה שנעשתה לאחר שנת 1975, מועד קביעת התקן האמור.

 

bottom of page