top of page

 

אישור התמ"א בממשלה

"הממשלה אישרה תוכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה. תוכנית זו מקנה לבעלי בתים שנבנו לפני שנת 1980 אפשרות לחזק את בתיהם. מימון החיזוק יעשה באמצעות הענקת זכויות בנייה לתוספות בנייה על הגג, בקומת העמודים, באגף נוסף או, בתוספת עד 25 מ"ר לדירות קיימות. קרי, השבחה ניכרת של נכסים"

nfc 

 

bottom of page