top of page

מבני ציבור

"כ-1,800 בתי ספר וכ-5,400 גני ילדים שנבנו בישראל לפני 1980 חשודים כי אינם עמידים בפני רעידות אדמה. בנוסף אליהם, ישנם כמיליון מ"ר בנויים של מוסדות בריאות וכ-1,200 מבנים של מינהל הדיור הממשלתי אשר נבנו לפני "

 

nrg 

 

תמריצים למימוש התמ"א

 

תמ"א 38 מניחה כי היוזמה לחזק מבנה בפני רעידות אדמה והתארגנות הדרושה לשם כך מצויה בידי בעליו. אי לכך התוכנית מציעה תמריצים לעידוד ביצוע החיזוק במבנים אך אינה כופה זאת. קביעת הצורך החיזוק תיבחן ע"י מהנדס אשר יגיש חוות דעת המפרטת את מצבו של המבנה (מצב הקונסטרוקציה) ואת הדרכים המומלצות על ידו לחיזוק המבנה. התמ"א קובעת הוראות למתן היתרי בניה לצורך חיזוק בלבד. כדי לאפשר את החיזוק מתירה התמ"א חריגה מקווי בניה ומגובה המותרים ע"פ התוכנית המאושרת החלה על המקום. במקביל מציעה התמ"א תמריצים לביצוע החיזוק בצורת תוספות בניה. לבנייני מגורים מציעה התמ"א שני סוגי תוספות:

  • תוספות יחידות מגורים למבנה.

  • הרחבת יחידות הדיור הקיימות.

 

תוספת יחידות דיור למבנה יכולה להתבצע על ידי סגירת קומת עמודים, תוספת קומה או תוספת אגף והיא מיועדת לשמש תמריץ ישיר למימון החיזוק, באופן שניתן יהיה למכור את יחידות הדיור החדשות ולממן באמצעותם את חיזוק המבנה כולו. תוספת הבניה המיועדות להרחבת דיור מאפשרת הגדלת רווחת הדיירים בבניין והגדלת ערך הדירות. התמ"א אף מאפשרת לשלב בין שני סוגי התוספות: תוספת יחידות דיור והרחבת הקיימות.

 

עוד על תוספות בניה כאמצעי לשיפור עמידותו של המבנה ברעידות אדמה.

bottom of page